قرار گاه سایبری شهید محمدرضا مقدسیان افتخار دارد که با بیش از 2 سال سابقه  درخشان

در حوزه سایبری و فضای مجازی و بخش IT کشور مشغول به فعالیت بوده.

وخدا رو شاکر است که در حد توان خود به بخش سایبری و IT کشور کمک کرده است .

ودراین راه به اموزش جوانان و مردم قدر شناس این سرزمین در حوزه های مربوطه پرداخته است .